7 มิถุนายน 2562 กรมชลประทาน นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ พร้อมสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนในการใช้น้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้เพียงพอหากฝนทิ้งช่วง

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190607090559678

อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าเนื่องจากสภาพฝนในปีนี้จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 5 -10 ดังนั้นกรมชลประทานจึงวางแผนบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝน โดยแบ่งเป็น 2 แนวทาง คือ การจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำในช่วงฝนทิ้งช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ และแผนบรรเทาอุทกภัยในบางพื้นที่ที่อาจเกิดปริมาณฝนตกหนัก โดยเตรียมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตชลประทาน อย่างไรก็ตามตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจนถึงขณะนี้ พบว่ายังไม่มีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบหรือน่าเป็นห่วง และจากการบริหารจัดการน้ำ ยืนยันว่าในพื้นที่เขตชลประทานมีปริมาณน้ำที่สามารถใช้จากเขื่อนได้เพียงพอ ส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้พิจารณาความจำเป็นใช้น้ำ ซึ่งหากพื้นที่ใดไม่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำก็จะลดการระบายน้ำและกักเก็บน้ำไว้ใช้ ขณะเดียวกันในการบริหารจัดการน้ำ กรมชลประทานยังได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพิจารณาการปล่อยน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและปล่อยน้ำได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ใช้น้ำอีกด้วย อธิบดีกรมชลประทานกล่าวถึงการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานว่า นอกจากจะตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่แล้วยังนำเทคโนโลยีมาใช้ตรวจสอบร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน ส่วนเขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่นนั้น ได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าร่วมตรวจสอบกับท้องถิ่นด้วย.